Reklamační řád

Záruka a reklamační řád

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník (spotřebitel) má právo zboží nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. v případě nutných nákladů plynoucích z vrácení znehodnoceného zboží).

Záruky a reklamace

Reklamační řád

Snahou společnosti MOTO-PNEU.cz  s.r.o. je trvalé uspokojování požadavků zákazníka v oblasti poskytovaných služeb a jí prodávaného sortimentu zboží. Nedílnou součástí činnosti společnosti je i tento reklamační řád, který objasňuje, s plným respektem k prostředkům vynaloženým zákazníkem za poskytnuté služby a na koupi požadovaného zboží, v souladu s platnými právními normami způsob řešení případných reklamací poskytnutých služeb nebo prodaného zboží. Cílem společnosti je řešit reklamace takovým způsobem, aby zákazníkovi nebylo nikdy odepíráno jeho právo.

Uplatněné reklamace posuzuje společnost MOTO-PNEU.cz  s.r.o. ve spolupráci s jednotlivými výrobci nebo jejich zástupci v celé Evropské Unii.

Záruční lhůty

Společnost MOTO-PNEU.cz  s.r.o. poskytuje záruku na prodané zboží následovně:

 1.  
  • pro fyzické osoby 24 měsíců od data prodeje na dodané nové pneumatiky a protektory (min. záruční doba stanovená zákonem) a ostatní zboží vyjma baterií
  • pro podnikatele (nákup na IČ) 12 měsíců od data prodeje na dodané nové pneumatiky a protektory a ostatní zboží vyjma baterií
 2. 12 měsíců na provedené opravy od data provedení odborné opravy pneumatik
 3. Záruční doba na baterie je 24 měsíců (nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním). Na pokles kapacity je záruční doba 6 měsíců.

Záruční doba pneumatik je omezena první životností výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky dezénové drážky, v souladu s platnou zákonnou normou.

Záruka

Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se z výrobku projevily po dobu záruční doby. Záruka se nevztahuje na závady výrobků a poskytnutých služeb, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, materiálovou závadností nebo způsobem používání služby. Jedná se o vznik závad v přímé souvislosti s takovým způsobem používání výrobku či poskytnuté služby, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo nejsou v souladu s návody na použití zboží. Rovněž se záruka nevztahuje na zboží u kterého jsou provedeny jakékoliv opravy, nebo v tomto případě nelze výrobcem po provedené opravě garantovat 100% funkčnost zboží. Návody na použití jsou volně dostupné v každém prodejním místě. Záruka se nevztahuje rovněž na stupeň opotřebení zboží způsobem jejím užívání. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena zboží sjednána.

Uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňují na pobočce společnosti MOTO-PNEU.cz  s.r.o., adresa: U Mlýna 1552, 684 01Slavkov u Brna. Společnost doporučuje zákazníkovi, z důvodů minimalizace možných dodatečných změn na provedené službě či vadě zboží, uplatnit reklamaci neprodleně po zjištěná vady na zboží či provedené službě. Tímto způsobem zákazník přispěje k rychlému vyřízení uplatněné reklamace.

Postup vyřízení reklamace

Zákazník při uplatnění reklamace obdrží od společnosti MOTO-PNEU.cz  . reklamační dotazník, do jehož předtištěných rubrik vyplní požadované údaje. Správnost uvedených údajů stvrzuje na určeném místě reklamačního dotazníku svým podpisem. Vyplněný reklamační dotazník společně s kopií nákupního dokladu a řádně očištěným předmětem reklamace s viditelným označením reklamované vady předloží odpovědnému pracovníkovi prodejního místa, nebo zašle na adresu společnosti MOTO-PNEU.cz  s.r.o., U Mlýna 1552, Slavkov u Brna. Pracovník prodejního místa poté reklamaci převezme a na originálu reklamačního dotazníku potvrdí otiskem razítka, podpisem a datem přijetí výrobku do reklamačního řízení, vydá reklamační protokol (v případě zaslání zašle emailem), přičemž zákazníkovi sdělí, zda reklamace bude vyřízena neprodleně, či k rozhodnutí o vyřízení reklamace je nutné odborné posouzení zástupce výrobce zboží. Lhůty pro vyřízení reklamace se řídí Občanským zákoníkem u zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, Obchodním zákoníkem u zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako subjekt podnikatelského charakteru. Reklamační řízení je zahájeno až dnem, kdy zákazník dodá úplnou výše požadovanou dokumentaci a předmět reklamace. Z důvodů objektivního zjištění vzniku závady bere zákazník na vědomí oprávněnost společnosti MOTO-PNEU.cz  s.r.o. reklamovaný výrobek rozebrat, rozřezat nebo jiným destruktivním způsobem se dobrat vzniku závady. Reklamujícímu zákazníkovi v tomto případě nevzniká žádný nárok při zjištění neoprávněnosti jím uplatněné reklamace.

Způsob vyřízení reklamace

Reklamací služby či vadného výrobku může společnost v souladu s výše uvedeným posoudit jako reklamaci oprávněnou, v případě, že závada má přímou souvislost s technologií provedení služby nebo technologií výroby zboží či materiálovou závadností, nebo jako reklamaci neoprávněnou, pokud se jedná o vadu, která je přímým důsledkem nedodržování obecně platných zásad pro používání výrobku, mechanické poškození výrobku v souvislosti s

jeho provozováním či jiných okolností neslučitelných se způsobem technologie výroby nebo služby.

U reklamací vad zboží či služeb, které jsou posouzeny jako oprávněné přísluší reklamujícímu zákazníkovi náhrada.

U reklamací posouzených jako neoprávněné nevzniká zákazníkovi žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s reklamací. Předmět neuznané reklamace bude po dobu 30 dnů od oznámení výsledku reklamačního řízení zákazníkovi uložen u společnosti, kde může být po předchozím oznámení vyzvednut reklamujícím. Po uplynutí této doby se má za to, že reklamující nemá zájem o odebrání předmětu neuznané reklamace a reklamovaný výrobek bude předán k ekologické likvidaci.

Náhrady

V případě kladného vyřízení uplatnění reklamace má zákazník právo na tyto náhrady:

 1. Zákazník, který zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, má nárok
  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné odstranění této vady
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace v záruční době 24 měsíců, na výměnu zboží za nové nebo na vrácení částky, kterou za zakoupené zboží zaplatil.
 2. Zákazník, který zboží zakoupil jako podnikatelský subjekt, má nárok
 3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné její odstranění
 4. Jde-li o vadu pneumatik, kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace zboží v zákonné záruční době na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min. 1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky.
 5. Jde-li o vadu ostatního zboží (mimo pneumatik), kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace v záruční době (12) 24 měsíců, na výměnu zboží za nové nebo na vrácení částky, kterou za zakoupené zboží zaplatil.

Reklamační řád společnosti MOTO-PNEU.cz  s.r.o. se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková skutečnost výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou platné ode dne vydání a nahrazují předchozí vydání.

Adresa k zasílání reklamačních událostí

MOTO-PNEU.cz  
U Mlýna 1552
684 01 Slavkov u Brna

Kontaktní údaje

prodej@moto-pneu.cz, mob +420602251800